PSM Limanowa
BIP termo-modernizacja

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psm.limanowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Kościuszki 23, 34-600 Limanowa

Tel: +48 18 3371109

e-mail: psmlimanowa@pro.onet.pl

Data publikacji strony internetowej : 17.12.2009

Data istotnej aktualizacji : 8.02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.

Ułatwienia na stronie internetowej :

Strona Szkoły posiada następujące ułatwienia :

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
 • Data Sporządzenia Deklaracji :

  Deklarację sporządzono dnia

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Limanowej.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności : Paweł Moszycki ( e-mail: pamos@poczta.onet.pl ). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury :

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazane, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna :

  © 2019 PSM Limanowa - created by pamos